Veřejná zakázka: Silnice, chodníky a most ev.č. 35826-2 Vrbatův Kostelec

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 1152
Systémové číslo: P24V00000051
Evidenční číslo zadavatele: SUSPK/3115/2024
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 03.04.2024
Nabídku podat do: 22.04.2024 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Silnice, chodníky a most ev.č. 35826-2 Vrbatův Kostelec
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem Zakázky č. 1 jsou stavební úpravy silnice III/35826 a mostu ev. č. 35826-2.
Silnice bude opravena ve stávající šíři 5,25 – 5,50 m, základní příčný sklon bude střechovitý 2,5%. Bude provedena výměna všech konstrukčních vrstev vozovky. Směrové vedení silnice zůstává stávajíc a respektuje okolní zástavbu, výškové vedení kopíruje stávající stav, tak aby byla zajištěna návaznost na sjezdy k přilehlým nemovitostem, maximální podélný sklon komunikace bude 6,40%. Vpravo pak bude v souběhu se silnicí umístěna bet. silniční obruba s podsádkou +10 cm ve sjezdech snížená +2 cm.
Vlevo ve staničení km 0,031 – 0,081 bude proveden podélný odvodňovací žlab šíře 0,5 m ze 4 řádek kamenných kostek 4x(120/120/120) do bet. lože s boční opěrou (tl. bet. lože 100 mm C20/25). Žlab bude napojen na odvod. žlab vedený podél opěrné zdi mostu ev. č. 35826-2. Ve staničení km 0,081 - 0,124 bude provedena nezpevněná krajnice šíře 0,5 m, vzhledem ke stísněným šířkovým poměrům, příčný sklon krajnice bude 8,0%. Ve staničení km 0,133 - 0,168 bude silnice upnuta do bet. silniční obruby, výška podsádky bude +10 cm, snížená pak +2 cm.
Řešený stávající most ev. č. 35826-2 tvoří nosná konstrukce z 12 ks prefabrikovaných nosníků ŽMP, která bude v rámci Zakázky č. 1 demolována. Ve výkopu bude vybudován základový pas na hlubinném založení z mikropilot. Na základovém pasu bude postaven železobetonový rám mostu světlosti 8,0 m. Za mostem budou z důvodu minimalizace záboru přilehlých zahrad navazovat na křídla opěrné zdi.
V rámci Zakázky č. 2 budou vybudovány nové chodníky pro chodce, napojující okolní nemovitosti na hostinec a prodejnu potravin. Směrové a výškové vedení chodníku kopíruje vedení silnice III/35826. V severní části pokračuje chodník pro chodce na mostě ev.č. 35286-2 na jihu pak končí u zpevněné plochy před hostincem.
Investice Vedoucího zadavatele je část díla v rozsahu stavebních objektů uvedených v Příloze g) Formuláře, části g.b) Soupis prací (SUS PK).
Investice Zadavatele č. 2 je část díla v rozsahu stavebních objektů uvedených v Příloze 1.1) Soupisu prací (Obec).
S vybraným dodavatelem uzavře každý ze Zadavatelů zvlášť smlouvu o dílo na příslušné práce. Zakázka č. 1 a Zakázka č. 2 budou vybraným dodavatelem prováděny ve vzájemné koordinaci.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 14 754 979 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Pardubický kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Správa a údržba silnic Pardubického kraje
 • IČO: 00085031
 • Poštovní adresa:
  Doubravice 98
  533 53 Pardubice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60051913

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.suspk.cz)

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy